Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en wordt bij voorkeur gekozen uit de werkgroep(en) van terugkerende activiteiten.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuursleden:
Functie Naam e-mail
Voorzitter Kylian Verheul voorzitter@speelstad-vlissingen.nl
Secretaris Jessica Grevinga secretaris@speelstad-vlissingen.nl
Penningmeester Alex van den Elshout penningmeester@speelstad-vlissingen.nl
Bestuurslid Martijn Pouwelse -
Bestuurslid Ina Verheul -

Beloningsbeleid:
In de statuten is hierover het volgende opgenomen:
"De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten."